logo

Sorry, no posts matched your criteria.

Copyright EMA STUDIO 2016. All rights reserved. | Design by Grupad.pl
EMA STUDIO | Osiedle mieszkaniowe Nowe Jeziorki pod Warszawą
1053
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1053,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-9.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.12,vc_responsive

Osiedle mieszkaniowe Nowe Jeziorki pod Warszawą

a

Faza: projekt konkursowy finałowy (II etap konkursu), 2017r.
Zespół autorski: Antoni Surowiak, Mateusz Gierszon, Ewelina Siestrzewitowska

.

dodatkowe: wsparcie lokalnej wymiany i form aktywności, partycypacja w projektowaniu i budowie części obiektów, cohousing

1. Główna idea:

.

Projekt zagospodarowania terenu powstał w oparciu o następujące zasady:

.

 • zabudowa w układzie blokowym
 • kompozycja osiedla oparta na przecinających się osiach
  a. ulicy handlowej (z placu „Rynek” do dworca)
  b. zielonego ciągu spacerowego (z parku do zielonego ciągu wzdłuż ul. Karczunkowskiej), na który otwarte są zielone dziedzińce a w jego obrębie jest część centrów kolonii, szkoła i przedszkole. Ciąg nie jest przerwany komunikacją samochodową co pozwala na dojście z większości budynków do szkoły i przedszkola nie przechodząc przez drogi.
 • zespół przestrzeni publicznych zhierarchizowany: w punktach węzłowych komunikacji pieszo-rowerowej projektuje się place lub „kieszenie” ulic. Punktami węzłowymi są:
  a. plac „Rynek”- główna przestrzeń publiczna, miejsce przecięcia się ulicy handlowej z zielonym ciągiem spacerowym
  b. plac dworcowy- miejsce styku ulicy handlowej z parkingiem P+R i dworcem kolejowym. Aby podnieść atrakcyjność komunikacji kolejowej, okolice stacji oraz drogi prowadzące do niej projektuje się jako wysokiej jakości przestrzenie publiczne.
  c. poszerzenie ulicy handlowej przy kolonii K5a – miejsce przecięcia się ulicy handlowej z ulica prowadząca do pawilonu handlowego, oraz ulicy handlowej ze „skrótem” prowadzącym do nowoprojektowanych schodów na poziom wiaduktu
 • podział osiedla na część północno-zachodnią przy węźle komunikacyjnym o bardziej intensywnej zabudowie i z większą ilością powierzchni usługowej, oraz południowo-wschodnią o mniejszej intensywności zabudowy, w której zlokalizowano szkołę, przedszkola i park.
 • podział osiedla na mniejsze jednostki: kolonie, większość kolonii posiada swoje zielone centra, część z nich naniesiona jest na zielony ciąg spacerowy,
 • zielony ciąg izolacyjny pomiędzy terenami kolejowymi a osiedlem
 • gradacja prywatności terenów:
  a. prywatne: mieszkanie, przydomowy ogródek,
  b. półprywatne: hall, warsztatowa, klub osiedlowy
  c. półpubliczne: podwórko otwarte na zielony ciąg spacerowy
  d. publiczne kameralne: zielony ciąg spacerowy i zielone centra kolonii
  e. publiczne: ulice, place, park
 • ruch samochodowy prowadzony po obwodzie osiedla, parkingi wielopoziomowe przy wjeździe na osiedle,
 • w ramach zielonego ciągu zaprojektowane są cieki wodne, które wpadają do stawu w parku a następnie do systemu rowów melioracyjnych. Cieki wodne i staw zasilane są poprzez wodę deszczową oraz drenaż. Woda w ramach cieków i stawu jest oczyszczana poprzez odpowiedni dobór roślin wodnych. Staw parkowy za zadnie ma być naturalna oczyszczalnią wody deszczowej. Lokalizacja parku związana jest z istnieniem w tym obszarze stawów.
 • w ramach systemu cieków wodnych i stawu planuje się przyjęcia nadmiarów wody deszczowej, taką funkcje ma także obniżenie placu „Rynek” i częściowe obniżenie placu dworcowego, dopiero po przekroczeniu zakładanego poziomu woda będzie wprowadzana do sieci kanalizacji deszczowej.
  Powierzchnia wód: 3825m2, co daje minimalną objętość urządzeń do retencji wód opadowych i roztopowych przy średniej głębokości stawu i cieków wodnych na poziomie 0,45m. Dodatkowo wyznacza się teren zalewowy o powierzchni 2900m2
 • delikatne ukształtowanie skarp umożliwia rezygnacje z zabezpieczeń przy zbiornikach wody oraz korzystanie z nich przez zwierzęta.
 • w ramach terenów zielonych planuje się pozostawienie jak największej ilości istniejących drzew: w ciągu zielonym wzdłuż ul. Karczunkowskiej, w kolonii K5b i kolonii K2,
 • w ramach terenów zielonych planuje się nasadzenia krzewów jako miejsca gniazdowania, a w ramach budynków planuje się wykonanie gniazd ptaków (np. czyżyków, wróbli) żywiących się owadami (np. komarami).
 • ukształtowanie osiedla zapewnia łatwą komunikację pieszą w osiach N-S i E-W oraz liczne skróty i połaczenia wewnętrzne pomiędzy koloniami
 • jednocześnie blokowy układ osiedla jest tak ukształtowany by zapobiegać tworzeniu się zawirowań i stref o zwiększonej prędkości wiatru poprzez takie kształtowania zabudowy że nie ma korytarzy przelotowych przez osiedle, ulice pomiędzy blokami zabudowy posiadają poszerzenia i zawężenia rozbijające siłę wiatru, układ budynków jest meandrujący, na ulicach zakłada się nasadzenia drzew
 • zakłada się integrację nowoprojektowanego osiedla z sąsiadującym obszarem, zarówno w znaczeniu przestrzennym – poprzez siatkę połączeń drogowych i pieszo-rowerowych z okolicznymi zabudowaniami oraz atrakcjami, jak i w znaczeniu społecznym poprzez lokalizację na terenie osiedla atrakcyjnych, publicznie dostępnych przestrzeni usługowych i rekreacyjnych, szkoły publicznej, przedszkoli i żłobków oraz lokalizację na sąsiednich obszarach targu i budynków oświaty. Zakłada się, że rozkład funkcji w okolicy umożliwi spotkanie i integrację dotychczasowych i nowych mieszkańców.
  .

2. Usługi:

.

 • na północnym krańcu osiedla znajduje się centrum komunikacyjno-przesiadkowe składające się z pętli autobusowej, przystanku kolejowego, parkingu P+R oraz placu dworcowego z usługami w parterach sąsiednich budynków.
 • planuje się lokalizację usług komercyjnych: handlu i usług zgodnie z hierarchią przestrzeni publicznych: wzdłuż głównych ciągów pieszych i placów. Usługi zlokalizowane są głównie na ulicy handlowej plac dworcowy/centrum komunikacyjne ↔ plac „Rynek” oraz przy „Rynku”. Istniejący pawilon handlowy znajduje się w bezpośredniej bliskości ulicy handlowej. Dodatkowo usługi zlokalizowane są przy centrach kolonii znajdujących się na zielonym ciągu pieszym.
 • usługi społeczne to oprócz klubów osiedlowych szkoła, i 3 przedszkola ze żłobkami: 2 mniejsze i jedno większe a także pawilon domu kultury znajdujący się na rynku. Pawilon domu kultury pomyślany jest jako pawilon eksperymentalny – tymczasowy pawilon kulturalno-społeczny wraz z fragmentem placu. Przestrzeń dla spotkań i inkubator dla eksperymentów w zakresie współżycia mieszkańców np. kooperatyw spożywczych, wymiany dóbr, i innych formy współpracy.
 • szkoła zlokalizowana jest w kwartale narożnym „Rynku” tak by nie stanowiła jego pierzei, ale by była w bezpośredniej bliskości. Argumentem za taką lokalizacją jest:
  a. możliwe zajmowanie placu „Rynek” pod wystawy lub imprezy organizowane przez szkołę, oraz współpraca pomiędzy szkołą a zlokalizowanym na rynku pawilonem kulturalnym
  b. możliwość używania budynków szkoły jako zaplecza dla imprez lokalizowanych przy „Rynku”
  c. „Rynek” i zlokalizowane przy nim lokale usługowe mogą „żyć” także w godzinach pracy dorosłych, dzięki aktywności dzieci
  d. „Rynek” znajduje się poza strefą ochronną szkoły w zakresie ograniczeń w handlu alkoholem
 • usługi zlokalizowane są w taki sposób by znajdowały się na trasie pomiędzy centrum komunikacyjnym a zabudową mieszkaniową, tak by można było z nich korzystać w drodze i z dworca. W ten sam sposób zlokalizowana jest szkoła i przedszkola.
  .

3. Komunikacja i miejsca postojowe:

.

 • projektuje się wyznaczenie strefy zamieszkania na całym osiedlu z wyłączeniem, projektowanej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, drogi publicznej znajdującej się w południowej części osiedla.
 • projektowany układ zakłada lokalizację miejsc postojowych i komunikację po obwodzie osiedla, bez wprowadzania aut pomiędzy bloki zabudowy i kolonie.
 • osiedle posiada 3 wyjazdy na drogi publiczne.
 • wjazd aut pomiędzy bloki zabudowy i kolonie dopuszczalny jest tylko dla pojazdów uprzywilejowanych, a przy krótkich sięgaczach znajdujących się pomiędzy blokami zabudowy i koloniami zlokalizowane są tylko miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Wyjątkiem są jedynie sięgacze przy głównym przedszkolu i szkole, które posiadają funkcje parkingu Kiss and Ride, po to by rodzice doworzący dzieci do szkoły nie tamowali ruchu samochodowego na głównych ulicach.
 • jednocześnie sięgacze te nie przecinają żadnych wewnętrznych ciągów pieszych. Parkingi K+R zlokalizowane są także przy placu „Rynek” i placu dworcowym.
 • na wjeździe na osiedle od północy i południa zlokalizowane są dwa parkingi 4-kondygnacyjne. Lokalizacja na skaju osiedla ma powodować zmniejszenie ruchu na drogach obwodowych.
 • układ dróg zakłada także wprowadzanie zakrętów pod kątem prostym w połowie długości osiedla, tak by uniemożliwiać rozpędzanie się aut na długich, prostych odcinkach.
  .

Osiedle zaprojektowane jest taki sposób by umożliwiać jak najprostszą komunikacje pieszą i rowerową w obrębie osiedla i przez nie:

 • układ osiedla ukształtowany jest w taki sposób by ułatwić komunikację pomiędzy poszczególnymi koloniami a dworcem kolejowym (ciąg handlowy), a także pomiędzy koloniami (ciąg zielony, ciągi piesze)
 • to ukształtowanie ma za zadanie ułatwić drogę przez osiedla na dworzec także mieszkańcom okolicznych zabudowań i promować komunikacje szynową: ulica handlowa, prowadząca „skrótem” z centrum osiedla w którym krzyżują się ciąg z Mysiadła i ciąg ul. Żmijewskiej, przy jednoczesnych rozwiązaniach utrudniających poruszanie się autem po osiedlu, stanowić ma zachętę do pieszej lub rowerowej komunikacji pomiędzy sąsiednimi terenami a stacją kolejową,
 • projektuje się dodatkowe schody z poziomu osiedla na wiadukt i prowadzi ciąg pieszy pomiędzy nimi a ulicą handlową
 • projekt zakłada możliwość budowy dodatkowej kładki pieszej nad terenami kolejowymi na wysokości poprzecznej uliczki pomiędzy kolonia K5a i K1, która połączyłaby osiedle, a w szczególności istniejący pawilon handlowy i tereny rolnicze i zielone na wschód od osiedla z zabudowaniami po drugiej stronie linii kolejowej a w szczególności z projektowanym tam lokalnym centrum handlowym z targiem.
 • wszystkie ciągi publiczne i zielony ciąg spacerowy projektuje się jako ciągi pieszo-rowerowe bez wydzielenia ścieżek rowerowych. Dodatkowo zakłada się stworzenie wydzielonej ścieżki rowerowej wzdłuż wschodniego fragmentu drogi obwodowej jako ścieżki przelotowej przez osiedle. W przypadku budowy w/w przejścia pieszego przez tereny kolejowe proponuje się w przyszłości budowę drugiej, poprzecznej przelotowej ścieżki rowerowej pomiędzy
  przejściem kolejowym a terenami rolniczymi i zielonymi na wschód od osiedla.
 • wszelkie przejścia przez drogi projektuje się jako podniesione o zmienionej fakturze, droga prowadząca przez „Rynek” projektowana jest jako wyniesiona do poziomu rynku o fakturze posadzki takiej samej jak pozostała część placu.